Pedagógiai programunk

 A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az egyéni belső fejlődés-érés sajátos törvényszerűségei a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttese határozza meg.

Tevékenységközpontú óvodai nevelésünk célja: a 3-6-7 éves gyermekek társadalmi gyakorlatra való felkészítése a kooperációs és kommunikációs képességeik megalapozásával, valamint az iskolai feladatokra való differenciált, egyéni felkészültség elérése.

A gyermeket minden életkori szakaszban orientálni kell valamerre, vezetni kell valahova. Meg kell adni a gyermekeknek a lehetőséget az önállóan megválasztott, belsőből fakadó tevékenységre, saját képességeiknek megfelelő szinten. Önállóságuk tiszteletben tartása mellett tudatosan, tervszerűen szervezzük meg a napi teendőket.

Tevékenységközpontú óvodai nevelésünk négyes feladatrendszerre épül:
Ø Játék és tanulási tevékenység
Ø Társas és közösségi tevékenység
Ø Munkatevékenység
Ø Szabadidős tevékenység

Legfontosabbnak tartjuk a játékot, mert általa szinte észrevétlenül tanulnak a gyerekek. A játékot tudatosan felhasználjuk nevelési céljaink eléréséhez. Feladatunk az érzelmi biztonság megteremtésével a gyermekek játékának beindítása, megfigyelése, fejlesztése. Nevelésünk során figyelembe vesszük a gyermekek spontán szerzett élményeit, tapasztalatait és erre építve fejlesztjük az egyént éppúgy, mint a csoportot.

A játék és a tanulás összekapcsolódva jelenik meg óvodai tevékenységeinkben. Legfőbb törekvésünk, hogy minőségben és használhatóságban minél több ismeretet kapjanak a gyerekek. A több érzékszervet igénybe vevő tapasztalást és a sokoldalú cselekedtetést tartjuk fontosnak fejlődésük szempontjából. Nevelésünk egészén belül a játékos tanulást kötött és kötetlen formában szervezzük meg a napi élet bármely szakaszában.
Nevelésünk célja továbbá, hogy a gyermekek megtanuljanak egymással érintkezni és együttműködni, a kooperációs és kommunikációs képességeik fejlődjenek. Minden gyermekben erősítjük tevékenységeiken keresztül az "énkép" tudatosítását, pozitív, negatív tulajdonságaiknak megismerését. Személyes példamutatásunkkal segítjük a másság, bármilyen jellegű személyes különbözőség elfogadását.

Pedagógiai céljaink közé tartozik a minőségi munka iránti igény kialakítása a gyermekekben. Arra törekszünk, hogy minden olyan munkát végezzenek el, amihez kedvük van, és képesek azok elvégzésére. Természetessé kívánjuk tenni, hogy mindenki kedve szerint dolgozzék. Fokozottan figyelünk személyes példamutatásunk nevelő értékére.

A szabadidő tartalma a termékeny, hasznos idő felhasználási lehetőségek közötti szabad választás és döntés. Elősegítjük azt a képességeiket, hogy tanuljanak meg majdan hasznosan, tartalmasan gazdálkodni szabadidejükkel. Ennek érdekében egyre fokozatosabban igyekszünk tágítani a gyerekek mozgásterét épületen belül és az udvaron.

A napi kötött és kötetlen foglalkozásokat komplex rendszerben szervezzük.

Fontos terület a környezeti nevelés, melyen belül a gyermekek megismerik szűkebb és tágabb környezetüket. Kiemelt figyelmet fordítunk a környezet és természetvédelemre, a környezeti kultúrára való nevelésre. Rendszeresen megemlékezünk a természet ünnepeiről: állatok-víz-Föld-madarak és fák világnapja. Hasonlóan fontos a játékos matematikai nevelés, mely meghatározó szerepet tölt be a gyermekek intellektuális képességeinek kibontakozásában.

A művészeti tevékenységek során legfontosabb feladatunk az egyéniség színeinek kibontakoztatása, a kreativitás, alkotó gondolkodás és cselekvés összekapcsolása. A művészeti tevékenység összetett komplex jellegébe beletartozik a mese, vers, bábozás, az ének-zene, a vizuális tevékenységek, melyeket a nap folyamán bármikor örömmel és szabadon gyakorolhatnak a gyermekek.

Pedagógiai programunk lényeges eleme a mozgásfejlesztés. A rendszeres, játékban gazdag, kellő aktivitást és terhelést jelentő mozgás szoros kapcsolatban áll a fejlődéssel. Maximálisan biztosítjuk a gyermekek számára a spontán mozgás lehetőségét, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével az egész nap folyamán.

Nagy alapterületű tornatermünk minden tekintetben kedvező feltételeket biztosít a szervezett testneveléshez. Ezen kívül minden csoportszobában különböző tornaszerek is vannak.

Kiemelt feladatunknak tekintjük továbbá az egyre sűrűsödő tartáshibák megelőzését, az intenzív lábtorna alkalmazását.

© 2023 GYERMEKMOSOLY. 1013 Budapest, Clark Ádám tér 1.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el